บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด > O&M ( Operation & Maintenance ) > Thong Thai Textile

Thong Thai Textile

  • Thong Thai Textile
    Capacity 300.96 kWp
    Service period : 2021-2022
    Province : Bangkok

    COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.